Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Házhozszállítás

Házhozszállítás

Személyes átvétel!
Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk, hogy személyes átvétel esetén, a: 1137 Budapest Katona József utca 3. szám alatt a boltunk nyitva tartása, minden nap: 08-19 óráig tart nyitva. Ez idő alatt a megrendelt termékek átvehetőek. enma.hu

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Szállító által a termék értékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek „ÁSZF”

Érvényes: 2020.03.24

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Forma Drink Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1137 Budapest Katona József utca 3. Elektronikus levelezési címe: enma@enma.hu weboldalának címe: www.enma.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-343704, adószáma: 26767031-2-42 Bankszámlaszám: 12010453-01743884-00100004 ), továbbiakban mint Eladó, Szállító, és a Szállító szolgáltatásait igénybe vevő Partner (a továbbiakban Partner) együttműködésének feltételeit tartalmazza.

A Szállító főtevékenysége: Vegyeskereskedés.

A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

  1. A Szállító teljesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az „ÁSZF”-ben meghatározott feltételekkel történhetnek, amelyek legkésőbb a Partner internetes regisztrációját követő megrendelésével, avagy regisztráció nélkül telefonon, faxon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésével a Partner által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a Partner a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. A Partner nem elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Szállító részéről, azonban a Szállító által megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést nem minden esetben érvényesen létrehozza a felek között. Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor. A megrendelés teljesítésére az Vásárlási és fizetési feltételekben szereplők az irányadók. Tájékoztatjuk, hogy jelen levél nem minősül szerződésnek, csupán a rendelés visszaigazolását szolgálja, mely rendelés a teljesítésnek megkezdéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. A tényleges adásvételi szerződés csak az áru megvásárlása során jön létre.
  2. A Partner az internetes regisztrációját követő megrendelésével a jelen „ÁSZF”-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Szállító által közölt árjegyzék szerinti vételárat a megállapodott fizetési módon és határidőben maradéktalanul kifizeti.
  3. A Szállító által forgalmazott, leszállított árut a Partner kizárólag a Szállító írásbeli hozzájárulása esetén jogosult exportálni, amely exportálás a Partner számára a Magyar Köztársaság, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. A Partner köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes magyar vagy külföldi hatóságoknál.
 1. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. A Szállító vevőknek, közbeszerzés keretében közintézményeknek,  és minden vásárlónak,valamint gazdálkodó szervezeteknek értékesíti termékeit.
  2. A Szállító regisztrációs rendszere természetes személyek regisztrációját a rendszer automatikusan elfogadja.
  3. A Szállító hosszabb üzleti kapcsolat esetén a Partner részére halasztott fizetési kedvezményt nyújthat, amely kedvezmény megadásának, illetőleg indokolás nélküli, bármikor történő visszavonásának joga a Szállító kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a halasztott fizetési kedvezményhez kapcsolódó, „engedélyezett egyedi vevői kinnlevőség állomány” (ún. „hitelkeret”) biztosítását külön Partner tulajdonosi vagy vezető tisztségviselői két tanú által hitelesített készfizető kezességvállaláshoz kösse.
  4. Halasztott fizetési kedvezmény előfeltételeként a Szállító a Partnert a saját rendszerében regisztrálja, amely regisztrációhoz, a halasztott fizetési kedvezmény iránti kérelem mellékleteként csatolni kell egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, illetőleg gazdálkodó szervezetek esetén a nyilvántartását végző szerv által kiállított harminc napnál nem régebbi nyilvántartási kivonatot, aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát. Az előbbi okiratok figyelembevételével kitöltött „Együttműködési megállapodás” dokumentum mindkét fél általi, cégszerű, azonosítható aláírásával részesülhet a Partner az együttműködési megállapodásban rögzített időponttól kezdődően halasztott fizetési kedvezményben.
  5. A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával Partner hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait a Szállító a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Szállító a nyilvántartásaiban tárolja, azonban harmadik félnek nem továbbíthatja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a Partner előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.
  6. A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a Szállító folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékét számítja fel késedelmi kamatként, amely késedelmi kamatot az éves zárást követően késedelmi kamatközlő levélben küld meg teljesítésre a Partner részére. A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja fel a Partnert a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására. A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag a Szállító külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.
  7. A regisztrációt követően egyeztetett pénzügyi e-mail címre (nem minden esetben azonos más regisztrált e-mail címekkel) egyenlegértesítőt küldünk azon Partnerek részére, akiknek egy naptári napot meghaladó lejárt tartozásuk van. További három és tizennégy naptári nap után Szállító ismételt fizetési felszólítást küld azon Partnerek részére, akik a fizetési emlékeztető ellenére sem rendezték tartozásukat. A második felszólításban Szállító tájékoztatja a Partnert, hogy tartozás behajtását további öt naptári napos késedelem esetén jogi útra tereli. Írásbeli fizetési emlékeztető mellett azon hátralékos Partner, akinek három napon túli lejárt tartozása van, a Szállító rendszerében „letiltásra” kerül, a halasztott fizetési lehetősége megvonásra kerül, és a továbbiakban számukra kizárólag készpénzes fizetési móddal áll módjában a Szállítónak a számlát kiállítani. Azon esetben, ha a Partner a letiltást követően rendezi tartozását, úgy ismételten halasztott fizetési kedvezményben való részesíthetősége, illetőleg a halasztott fizetési kedvezmény mértékének meghatározása a Szállító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben a „hátralékos” Partner nem reagál a fizetési felszólításokra, vagy a tartozása meghaladja a huszonegy naptári napot, úgy a Szállító a követelését jogi úton érvényesíti, a Szállító döntése alapján ügyvéd, vagy megbízott behajtó cég útján, amellyel kapcsolatosan felmerülő költség a Ptk. 6:46. §-a alapján a Partnert terheli.
  8. Amennyiben a Partner készpénz helyettesítő eszközzel (pl.: utalvány) tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy az annak pénzre történő konvertálásával kapcsolatosan a Szállítónál felmerülő kezelési és adminisztrációs költség a Partnert terheli, aki köteles ezen összeget a Szállító ilyen irányú felhívására maradéktalanul megfizetni. Ezen összeg megfizetésének hiányában az áru ellenértéke nem tekinthető maradéktalanul kiegyenlítettnek. Az utalvány átadására kizárólag a Szállító székhelyén működő pénztárában van lehetőség, a pénztáron kívül a Szállító munkavállalói és megbízottjai utalvány átvételére nem jogosultak. A Szállító nem vállal felelősséget az olyan utalványok átvételére, ami a Partner részéről nem a Szállító telephelyén működő pénztárába került személyes átadásra.
 2. A MEGRENDELÉS MÓDJA
  • az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a Partner vásárlását akadályozó működési hibája;
  • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése,
  • bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
  • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
  • a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében,
  • a webáruházában szereplő termékek közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár kerül feltüntetésre, ez esetekben a Szállító nem köteles a terméket hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Partner írásban elállhat a megrendeléstől.
  1. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító felé a megrendelését nem csak a regisztrációját követően adhatja le. A Partner nem elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Szállító részéről, azonban a Szállító által megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Szállító és a Partner között érvényesen létrejön. Minden megrendelés, amelyet a Partner a Szállító ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít elektronikusan, írásban, vagy személyesen, az visszaigazolással, avagy visszaigazolás hiányában az áru teljesítésével szerződésnek minősül. A felek között magyar nyelven ily módon létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül.
  2. A Partner által webáruházon keresztül leadott megrendelés esetén a Szállító elektronikus úton haladéktalanul automatikus visszaigazolást küld. Az automatikus rendelés visszaigazoló e-mailben a visszaigazolt termékek mennyisége és a szállítás időpontja tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont, és a visszaigazolástól eltérő mennyiség is lehetséges.
  3. A Partner vállalja, hogy a megrendeléseiben feltünteti a Szállító árlistáiban szereplő cikkszámait, és legkisebb rendelési egységeket figyelembe véve adja le megrendeléseit. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító az árlistájában, webáruházában szereplő termékek, ott feltüntetett legkisebb csomagolási egységeiben teljesíti a megrendeléseit.
  4. A Partner ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Szállítót különösen nem terheli felelősség
  5. Minimum rendelési összeg: 7999 Ft. Bruttó.
 1. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE
  • az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő, a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes*
  • az árucikk nem lett megrendelve;
  • az árucikk nem időre érkezik;
  • nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.).
  • A megrendelt áru szállítása a Partnerrel egyeztetett időpontban, a megrendelésben megadott szállítási címre történik. Az árunak az egyeztetett időpontban történő átvételéről a Partner köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a Partner számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Szállító részére értesítést küldeni. A megrendelt árut a Szállító gépkocsivezetői, illetve szállítmányozó partnerei munkanapokon 7-18 óra között szállítják házhoz.
  • A Szállító vállalja, hogy a Partner adott napon 14.00 óráig (webáruházon keresztül 15.00 óráig) beérkező megrendelését a megrendelés elfogadásától, az esetek többségében 24-120 órán belül Magyarország területére kiszállítja. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, azok a Szállítót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben az ügyfélszolgálat által visszaigazolt szállítási határidő.

Szállítási díjak és költségek: (az árak, Bruttóban étendők)

 •       a. Általános szállítási díj: 6 350 Ft  rendelésenként.
 •       b. Megrendelés végösszegnél:   0 és  29 999 Ft-esetén: 3 000 Ft.
 •       c. Megrendelés végösszegnél: 30 000 vagy az fölött esetén: 0 Ft
 •       d. Utánvét esetén: 350 Ft. további, kezelési költség
 •       e. Italia - Olaszország esetén: 6890 Ft.
 •      f. A tizennégy napos elállási jogról online vásárlás esetén: A e-kereskedőknek a fogyasztók számára biztosítani kell az indokolás nélküli elállási jogot. Ez a jog megillet minden olyan természetes személyt aki üzleten kívül, például az interneten saját célra vásárolt. Lehet, hogy csak annyi a problémája az árucikkel, hogy nem tetszik, előfordulhat, hogy utólag sokallja az árát vagy épp rájön a fogyasztó arra, hogy egész egyszerűen nincsen szüksége a megvett termékre. Ilyen esetben tehát még az sem kell, hogy hibás legyen a termék, a fogyasztó lemondhatja a vásárlást. Erre 14 napja van. Az időszak nem a vásárlástól, hanem a termék átvételétől számít. Ha több termékből állt a rendelés, akkor az utolsó átvételétől számít a 14 nap.
 •    g. Amennyiben a vásárló a megrendelt terméket (ket) nem kívánja megtartani, azonban a megrendeléskor a Kereskedő feltételeinek eleget téve, ingyenesen kapta meg a termékeket, azaz, szállítási díjat a Kereskedő nem számolt fel, úgy a már kifizetett termékek árából, a Kereskedő visszatarthatja az Általános szállítási díj: 6 350 Ft-ot rendelésenként, továbbá, amennyiben a Megrendelő készpénzben fizette meg a termékek díjat a kereskedőnek és ezáltal megfizette az,”f.” Pontban megjelölt díjat, azaz:” Utánvét esetén: 350 Ft. további, kezelési költség” úgy azt a kereskedő mivel már megfizette a Szállítást végző cég részére, így azt megtartja.

A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító a kialakult logisztikai folyamatai miatt a Partnertől azonos napon érkező, de időben eltérő, több megrendelés esetén a házhozszállítás díja szempontjából - a Szállító ettől eltérő visszaigazolása hiányában - külön ügyletnek minősülnek, így az értékhatár alatti házhozszállítási és logisztikai díjak fent részletezett értékhatárokkal megegyező módon kerülnek felszámításra.

  1. Amennyiben a Partner megrendelése elérné a díjmentes házhozszállítás értékhatárát, (ha van ilyen opció), de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs a Szállító raktárán, a megrendelés házhozszállítása a Partner számára nem lesz díjmentes. A fennmaradó tétel(ek) rendelésének tartása és teljesítése új megrendelésnek minősül. A Szállító nem köteles az eltérő szállítási időpontú termékek egy szállítással történő teljesítésére.
  2. Az áruátvételkor a Partner képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.
  3. Az áru kísérő okmánya a szállítólevél, számla vagy a logisztikai cég bizonylata, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.
  4. A Partner jogosult az árut a Szállító költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

*Amennyiben a Partner a házhozszállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az áru sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni. A Partner a házhozszállításból eredő áru sérülések reklamációit kizárólag a Partner és a szállítmányozó cég által felvett kárjegyzőkönyv alapján érvényesítheti a Szállító felé.

  1. A Partner EUR raklapokon történő áruszállítás esetében köteles a szállítmányozónak a szállított raklapokkal megegyező darabszámú és azonos minőségű EUR csereraklapot biztosítani.
  2. A megrendelt termékek helyszíni átvételét a Szállító a Partner számára hétfőtől - péntekig 8:00 - tól 15:00 óráig biztosítja a telephelyén. Amennyiben a Partner a megrendelés során helyszíni átvételt kér időpont megjelölésével, úgy a megrendelt és összekészített termékeket a Szállító a megadott és visszaigazolt időponttól számított két munkanapig biztosítja átvételre. A második munkanap elteltével - amennyiben a Partner nem veszi át az árut - a megrendelés törlésre kerül. A lemondott megrendelések esetben a szállítási díjjal megegyező mértékű meghiúsulási kötbér kerül felszámításra. Amennyiben a Partner továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.
  3. A Szállító lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy megrendeléseit külön költséghelyenként komissiózva, csomagolva kérje összekészíteni, bizonylatolni. Az egy megrendelésnél több, költséghelyként leadott és átvett rendelések esetén.
 1. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE
  1. A Szállító a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a Partnerrel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a Partner nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.
  2. A Partner kizárólag a szokásos üzletmenetében jogosult a tulajdonjogi korlátozás alatt álló termékeket értékesíteni, azonban abban az esetben, ha a Partnernek lejárt fizetési kötelezettsége van a Szállító felé, köteles a nála található még nem értékesített, a Szállító által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetőleg azokat a Szállító székhelyén a Szállító rendelkezésére bocsátani, avagy a Szállító forgalmazási termékkörébe tartozó egyéb, általa forgalmazott terméket (ún. helyettesíthető termék) a fennálló követelés mértékéig eladási áron a Szállító részére értékesíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a Szállító a leszállított árut, minden külön végrehajtható okirat nélkül, az áru fekvése helyén magához veheti, amely esetben sem Partnert, sem az árut egyébként birtokló harmadik személyt nem illeti meg az áru tekintetében a Szállítóval szemben birtokvédelem (jogos önhatalom). Ezen rendelkezések irányadóak a helyettesíthető termékekre is. Az előbbiek szerint gyakorolt jogos önhatalom esetén a Partner köteles a Szállítónak az áru vissza-, ill. elszállításával felmerülő, a vissza-, ill. elszállított áru nettó értéke 5%-ának megfelelő szállítási díjat is külön számla ellenében megfizetni. Azon nem várt esetben, ha a Partner vagy a Partner érdekkörébe tarozó személy a Szállító által gyakorolni kívánt jogos önhatalmat meghiúsítja, úgy a jogos önhatalom első megkísérlésének napjától a jogos önhatalom sikeres gyakorlásának napjáig a Partner a vissza-, ill. elszállítani kívánt áru nettó értéke 5%-ának megfelelő napi késedelmi kötbért is köteles a Szállító részére megfizetni.
  3. Amennyiben a Partner lejárt és nem lejárt tartozása meghaladja a Partnernek a külön megállapodásban rögzített hitelkeretét, úgy a Szállító jogosult felfüggeszteni a további szállításokat az ellenérték maradéktalan megfizetéséig.
 2.  REKLAMÁCIÓ
  1. A Szállító raktárából csak egyedi jelzésű ragasztószalaggal lezárt csomag vagy bontatlan gyártói csomagolásban kerül kiszállításra. Amennyiben a Partner a ragasztószalag sérülését észleli, úgy a Szállító megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A Szállító kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben - és a Partnernek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a Partnertől a káreseményről.
  2. A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a Partner nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Szállítóról vagy szállítmányozó partneréről átszáll a Partnerre.
  3. A Partner minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját a Szállító csak a sértetlen egyedi ragasztószalaggal lezárt, a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételkori tapasztalás esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett. Amennyiben a Partner a házhozszállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az árú sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni. A Partner a házhozszállításból eredő áru sérülések reklamációit kizárólag a Partner és a szállítmányozó cég által felvett kárjegyzőkönyv alapján érvényesítheti a Szállító felé.
  4. A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Szállító mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.
 3. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS
  1. A számlázás az érvényben lévő árlista alapján, a mindenkori kedvezmények figyelembevételével történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A Szállító az árváltozás jogát fenntartja.
  2. A Partner által elfogadott árváltoztatás esetén a Partner által az új árjegyzék hatályba lépése előtt rendelt áruk ellenértéke a rendelés leadásának időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árak figyelembevételével kerül számlázásra.
  3. A Szállító aktuális árlistái és akciói megtekinthetők az interneten a www.emna.hu címen. A Szállító prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Szállító semmiféle felelősséget nem vállal.
 4. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU
  • A Partnernek lehetősége van a reklamált, visszáruzott termékeket a Szállító telephelyére személyesen visszaszállítani és átadni, vagy saját költségére az árút visszaküldeni a Szállítóhoz.. A Partnernek a visszáru átadásának tényét a Szállító reklamációs ügyintézőjével kell jóváhagyatnia, aki gondoskodik a raktári átvételről, „
  • megszűnt termék,
  • a termék csomagolása időközben megváltozott,
  • a termék csomagolása sérült,
  • a Partner konkrét igényére, egyedileg rendelt termék,
  • szigorú számadású nyomtatvány (kivéve gyártási hiba),
  • áruvételt követő 90 nap eltelte,
  • nem a Szállítótól vásárolt a termék,
  • élelmiszer, vegyi áru
  • a terméknek lejárt a szavatossága
  • akciós termék és olyan termék, amelyhez ajándék járt
  • kiárusításban, szezonban vásárolt termék
  1. A Partner a Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét köteles a számla kézhezvételétől számított két munkanapon belül jelezni a Szállítónak e E-mail megküldésével a akta@fixtelekom.hu e-mail címen.
  2. A szállítás során sérült termékek reklamációi esetében a Szállító a Partnertől a „Reklamációs és visszáru adatlap” részeként termékfotó mellékelését kéri. Amennyiben a megrendelt áru csomagolása házhozszállítás során sérült, úgy a Partner köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvben rögzíteni a reklamáció tényét, ennek hiányában a Szállító nem vállal felelősséget a kártalanításra, az áru jóváírására.
  3. Amennyiben a megrendelő, a megrendelt termékek átvétele után, áruvisszaadása mellet dönt, úgy a teljes megrendelést köteles visszaszolgáltatni a szállítónak. Szállítónak nem áll módjában megrendelést megbontani.
  4. A Szállító telephelyén személyesen átvett áruk esetén a Szállító távozást és az okmányok igazolását követően reklamációt nem fogad el a Partnertől, ezért kérjük, hogy a Partner az áruátadás alkalmával a telephely elhagyása előtt, alaposan ellenőrizze a rendelt áruk minőségi és mennyiségi meglétét.
  5. A Szállító által jogos, elfogadott visszáruk, reklamációk ellenértékét a Szállító jóváírja a Partner részére legkésőbb a reklamáció kézhezvételétől számított nyolc nyolc naptári napon belül, amely vagy az ellenérték visszautalásával vagy számlakompenzáció útján kerül beszámításra.
  6. A Szállító a beérkezett reklamációk elbírálásáról negyvennyolc órán belül e-mail visszajelzést küld a Partner részére. Pozitív elbírálás esetén a Szállító a Partnerrel egyeztetett módon rendezi a reklamációt.
  7. A Partner köteles tíz munkanapon belül visszajuttatni azokat az árukat, amelyeket a Szállító reklamáció során minőségi vagy mennyiségi hiba miatt elfogadott.
  8. Az olyan visszárura szánt készleteket, amelyek nem a Szállító hibájából kerülnének visszavételre, és maximum három hónapon belül kerültek megvásárlásra, minimum 10%-os értéklevonással a Szállító telephelyén kerülhetnek visszavételre, amelyet a Szállító kizárólagos mérlegelési jogkörében bírál el. A Szállító kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a Partner visszárura szánt többletkészleteit a szállítási költség megfizetése mellett visszaszállíttatja-e a Partnertől. Visszáru engedélyezése esetén csak az áru ellenértékének levásárlására, vagy érték azonos cseréjére van lehetőség. Visszárut a Szállító kizárólag bontatlan, sértetlen, gyűjtő egységcsomagban és újraértékesíthető állapotban fogad el. A küldemény szállítmányozó cégnek feladott csomagolásának meg kell felelnie a szállítmányozó csomagolásra, címkézésre vonatkozó irányelveinek. A Szállító kizárólag olyan termékek visszavételét teszi lehetővé, amely a visszaszállítást követően bontatlan, sértetlen, újraértékesíthető állapotban van. A visszáru elfogadásáról vagy elutasításról a Szállító köteles a Partnert kettő munkanapon belül értesíteni.
  9. Visszáru lehetőségét kizáró okok:
 1. MŰSZAKI TERMÉK GARANCIA
  • a termék nem rendeltetésszerű használata, a termékspecifikációtól eltérő üzemeltetés,
  • szakszerűtlen karbantartás,
  • bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz végez el.
  1. A Szállító által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.
  2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Szállító által kibocsátott saját garanciajegy esetén a Szállító telephelye, egyéb esetekben a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Partner kötelessége.
  3. Garanciális igény érvényesítését kizáró okok:
 1. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG
  1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogszabály kifejezett, ettől eltérő rendelkezése esetén nem jogosult a Ptk. 6:231. §-ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására.
  2. A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az „ÁSZF” bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész „ÁSZF” érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.
  3. A Partner bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az „ÁSZF” rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
  4. A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Szállító jogosult a titoksértésből eredő kárainak a számlákból történő levonás (kompenzálás/beszámítás) útján való érvényesítésére, illetőleg ha kiegyenlítetlen számla nincs, úgy a Partner a kártérítés összegét a Szállító felszólítását követő nyolc napon belül köteles a Szállító részére átutalni.
  5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.
  6. A Szállító nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.
  7. A fogyasztó a panaszával jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni, vagy a https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/?page=trader&role=c2b címen az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot igénybe venni.
  8. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2020.03.24

Forma Drink Kft

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Forma Drink Kft. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
Hatályos: 2020.04.01

A Forma Drink Kft, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A jelen szabályzat célja, hogy a Forma Drink Kft. által nyújtott szolgáltatások minden
területén, minden ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy
lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a
magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és papír alapú
feldolgozása során (adatvédelem).
Forma Drink Kft. tiszteletben tartja a www.enma.hu web áruház ügyfeleinek személyhez
fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és
nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Az Ügyfél, a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban
meghatározott adatkezelésekhez.
Adatkezelés célja:
A Forma Drink Kft. a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten,
kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja. A Forma Drink Kft. a megjelölt céltól eltérő célra a
személyes adatokat nem használja.
Adatkezelés jogalapja:
A Forma Drink Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A
hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a
regisztrációval, Illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelő megnevezése
Név: Forma Drink Kft.
Székhely: 1139 Budapest Katona József utca 3.
Levelezési cím: 1139 Budapest Katona József utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-343704
Adószám: 26767031-2-42
E-mail cím: enma@enma.hu
Telefonszám:
Adatkezelés Időtartama:
A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt az Ügyfél bármikor saját maga törölheti, a személyes
menüpontban megtalálható „regisztráció törlése" gombra kattintva, vagy a regisztrációt a
Forma Drink Kft. törli, amennyiben az Ügyfél erre vonatkozó kérelmét e-mailben vagy
postai úton elküldi. A Forma Drink Kft. a regisztrációt, és ezzel együtt a személyes
adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli.
Amennyiben az Ügyfél saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai
automatikusan törlődnek a Forma Drink Kft. rendszeréből.
Fenti rendelkezések nem érintik a más jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket.
A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet
automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.
Kezelt adatok köre
Technikai adatok
A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok
formájában, melyek tartalmazzák az Ügyfél IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-
jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a
regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az
Ügyfél nem, csak a Forma Drink Kft. fér hozzá. A fenti információkat a Forma Drink Kft.
kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra
használhatja fel.
Regisztráció
A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- Saját e-mail cím
- Jelszó
- Cégnév
- Adószám
- Kapcsolattartó neve
- Vezeték és keresztnév
- Szállítási adatok
- Számlázási adatok (ha az nem egyezik a szállítási adatokkal)

Cookie (Sütik)
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Forma Drink Kft. honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ügyfél részéről cookie-k
engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a honlap egyes részeinek letöltésekor
cookie- k kerülnek elhelyezésre az Ügyfél számítógépén, melyek a honlap egyes funkcióinak
működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek
megtörténtéről az Ügyfél a Forma Drink Kft-től nem kap értesítést.
A www.enma.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében, és nem
tartalmaznak vírust.
Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen a Forma Drink Kft. illetve a Forma Drink Kft. belső munkatársai
jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és
csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják
fel.
Az alapul fekvő Informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében a Forma Drink Kft. adatfeldolgozót (pl. szállító, könyvelő) vehet
igénybe.
Adatfeldolgozás
A Forma Drink Kft. a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) és a cég működése
érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a Forma Drink Kft-vel kötött szerződés
alapján az adatok feldolgozását végzik. Csak és kizárólag a Forma Drink Kft. által megjelölt
célból kerül sor adatok feldolgozására. Ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel
az Ügyfél által megadott adatokat.
Adatbiztonság
A Forma Drink Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az
Ügyfelek által a honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati
kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a
személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása
megelőzésére.
Ügyfél jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Tájékoztatáshoz való jog
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Forma Drink Kft. által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott
módon.
Amennyiben az Ügyfél kéri, a Forma Drink Kft. tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó, a Forma Drink Kft. által kezeit adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
A Forma Drink Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért
tájékoztatást.
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Forma Drink Kft. munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:
• Telefon:
• E-mail: Enma@enma.hu
• Levelezési cím: 1139 Budapest Katona József utca 3.
Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni a fenti elérhetőségek valamelyikén.
A Forma Drink Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat,
ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.
számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Forma Drink Kft. a
szükséges időtartamig megőrzi.
Az Ügyfél kérheti továbbá az adatai zárolását. A Forma Drink Kft. zárolja a személyes adatot,
ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelést cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.
Ha a Forma Drink Kft. az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés Iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Forma Drink Kft. a tiltakozást a
kérelem benyújtásitól számított legrövidebb Időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakoroltatja;
• Név: Forma Drink Kft
• Levelezési cím: 1139 Budapest Katona József utca 3.
• E-mail: enma@enma.hu
Az Ügyfél a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.
Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a
honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Forma Drink Kft. jogosult a
Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Forma Drink Kft. ilyen esetben minden
tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.
Hírlevél
A Forma Drink Kft. a honlapon lehetővé teszi az Ügyfelei számára, hogy feliratkozzanak a
hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Forma Drink Kft. a hírlevél igénybevétele során az Ügyfél által megadott adatokat kezeli.
A regisztráció során megadott e-mail címre hirdetést, vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó
leveleket a Forma Drink Kft. csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi
előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha az ügyfél a „feliratkozás"
felirat mellett található check box-ban az „Igen" opciót választja és utána a „Feliratkozás"
gombra kattint.
A Forma Drink Kft. hírleveleit a Forma Drink Kft. belső munkatársai írják ás küldik ki.
Az Ügyfél korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek
küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „leiratkozás”
linkre történő kattintással. Ebben az esetben a Forma Drink Kft. a további hírleveleivel,
ajánlataival nem keresi meg az Ügyfelet. Postai illetve e-mail-ben történő leiratkozás esetén a
Forma Drink Kft. munkatársai 3 munkanapon belül veszik ki az Ügyfél regisztrált e-mailt címét a hírlevél rendszerből.
Egyéb rendelkezések

Forma Drink Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ügyfelek előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a
szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési
nyilatkozatban foglaltakat.
A Forma Drink Kft. a regisztráció során neki megadott személyes adatokat ellenőrzi. Az Ügyfél
az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e- mail
címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott
e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A regisztrált Ügyfél a honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa
szerkeszthető és honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél
és Forma Drink Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A Forma Drink Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A Forma Drink Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló
regisztrációját törölni; ebben az esetben a Forma Drink Kft. az Ügyfelet a törlésből
fakadóan ért károkért nem felel.

 

Budapest: 2020.04.01.

ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja

Az Elállási nyilatkozat

.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Forma Drink Kft. 1137 Budapest Katona József utca 3.  e-mail: Enma@enma.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………….

 

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

……………………………………………………………

 

Kelt: 202…………………………

 

 

 


Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Írásban történő elállás esetén a fogyasztónak elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztó az elállási jogát, a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kárának megtérítését.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni Szolgáltató 1137 Budapest Katona József utca 3 címére.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék (eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. E-mailben emlékeztetőt küldünk arról, hogy telefonon történt elállását rögzítettük, kérjük, hogy 14 napon belül küldje vissza a terméket 2000 Szentendre Dobogókői út 4. címre, mi a termék visszaérkezését követően átutalással vagy készpénzben visszafizetjük Önnek a termék vételárát vagy amennyiben igényli, levásárolhatja annak értékét. Tájékoztatjuk, hogy a termék visszaküldésével járó költséget nem áll módunkban megtéríteni. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
Webáruház készítés